تابلو چوبی اسب

نیلازی: زمان ایستاده است برای اسب رنگین برایش آن لحظه می‌درخشد همانند نگین در اوج‌ سرعت ایستاده ثابت مغرور و سنگین است آن اسب رنگین