شاه‌پری و گنجشک

من با دستهایم احساسم را میسازم دست سازهای چوبی کارکیا”شاه پری و گنجشک” . یکی از بعد از ظهرای مطبوع و نسبتا طولانیه اردیبهشت بود.مثل بچگیهام که مامان موهامو گوجه ای میبست بسته بودم و داشتم گُلایِ باغچَه رو آب میدادم. . یِهو یه نیمچه سنگینی رو شونم حِس کردم ،همیشه دوست داشتم یه روزی […]